Musikalesche Besuch am CIPA

Viru Chrëschdag woren e puer Klasse vum Cycle4 an de CIPA
(Centre Intégré pour Personnes Âgées) Chrëschtlidder sangen.